Verkoopprocedure

Prijsstijgingen

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Loon-  en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

 

Gescheiden koop en aanneming

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan u voorgelegd.  De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen  u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer.

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digitaal toegestuurd van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen alvorens u overgaat tot aankoop.

 

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht u zich  tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning,  behoudens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

 

Wat betaalt u wanneer?

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom voor de te bouwen  woning. Als u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaalt u alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens  in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt,  ontvangt u een factuur, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de betaling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de financier zorg dragen voor betaling.

Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft getekend en na de start van de  bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij eigendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds  verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactureerd zoals hierboven beschreven.